REGULAMIN 2020/2022

NIEPUBLICZNEJ POLICEALNEJ SOPOCKIEJ SZKOŁY FOTOGRAFII WFH

(Umowa przyjęcia do szkoły zaocznej)

 

§ 1. ZAPISY I PŁATNOŚCI

 

Pkt 1

Prowadzimy politykę otwartych drzwi. Zapraszamy osoby pełnoletnie - bez ograniczeń

wiekowych.

 

Pkt 2

Zapisy do Szkoły trwają do momentu wyczerpania miejsc na liście podstawowej. Obowiązuje

kolejność zgłoszeń. Umieszczenie na liście podstawowej następuje po złożeniu odpowiednich

dokumentów i wniesieniu opłaty rejestracyjnej w wysokości 300 PLN (wpisowe). Wpisowe nie

jest pobierane w przypadku dokonania pierwszej wpłaty czesnego przed dniem 30.06 w roku

podjęcia nauki.

 

Pkt 3

Po wyczerpaniu miejsc na liście podstawowej tworzona jest lista rezerwowa. Umieszczenie na

liście rezerwowej następuje po złożeniu odpowiednich dokumentów i wniesieniu opłaty

rejestracyjnej (wpisowe). Opłata rejestracyjna jest zwracana w przypadku niepodjęcia nauki

spowodowanego brakiem miejsc.

 

Pkt 4

Umożliwiamy wpłatę rocznego czesnego w trzech wariantach :

1.

W dwunastu częściach po 450 zł,

2.

W dwóch częściach po 2600 zł,

3.

Jednorazowo

4900 zł.

 

Obowiązuje zasada nie podwyższania czesnego przy kontynuacji nauki w kolejnym roku

szkolnym.

 

Pkt 5

Harmonogram wpłat rok szkolny 2020/2021 (12 części po 450 zł):

część 1 do 15.09.2020, część 2 do 15.10.2020, część 3 do 15.11.2020, część 4 do 15.12.2020,

część 5 do 15.01.2021, część 6 do 15.02.2021, część 7 do 15.03.2021, część 8 do 15.04.2021,

część 9 do 15.05.2021, część 10 do 15.06.2021, część 11 do 15.07.2021, część 12 do

15.08.2021.

Harmonogram wpłat rok szkolny 2021/2022 (12 części po 450 zł):

część 1 do 15.09.2021, część 2 do 15.10.2021, część 3 do 15.11.2021, część 4 do 15.12.2021,

część 5 do 15.01.2022, część 6 do 15.02.2022, część 7 do 15.03.2022, część 8 do 15.04.2022,

część 9 do 15.05.2022, część 10 do 15.06.2022, część 11 do 15.07.2022, część 12 do

15.08.2022.

Pkt 5a

Harmonogram wpłat rok szkolny 2020/2021 (2 części po 2600 zł): część 1 do 15.09.2020,

część 2 do 15.02.2021.

Harmonogram wpłat rok szkolny 2021/2022 (2 części po 2600 zł): część 1 do 15.09.2021,

część 2 do 15.02.2022.

Pkt 5b

Harmonogram wpłat rok szkolny 2020/2021 (jednorazowo 4900zł): do 15.09.2020.

Harmonogram wpłat rok szkolny 2021/2022 (jednorazowo 4900zł): do 15.09.2021.

 

Pkt 6

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest złożenie podania o zmianę terminu płatności.

 

Pkt 7

Płatności należy kierować na konto : FUNDACJA EDUKACJI FOTOGRAFICZNEJ 81-717 Sopot,

ul. Haffnera 7/1

48 1020 1853 0000 9402 0166 4002 (PKO BP)

 

Pkt 8

W przypadku nie kontynuowania nauki na drugim roku konieczne jest pisemne

powiadomienie Szkoły w terminie do 31 sierpnia 2021. Po otrzymaniu zawiadomienia Szkoła

dokona wykreślenia z listy uczni.w oraz wystawi odpowiednie świadectwo.W przypadku

braku powiadomienia pisemnego wystawiona zostanie odpowiednia faktura dotycząca

czesnego na drugim roku nauki.

 

§ 2 ŚWIADECTWA, DYPLOMY.

 

Pkt 1

Do otrzymania świadectwa ukończenia I roku Niepublicznej Policealnej Sopockiej Szkoły

Fotografii WFH oraz uzyskania promocji na II rok wymagane jest:

- uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminach przewidzianych trybem nauki,

- uzyskanie zaliczeń w terminach przewidzianych trybem nauki,

- nie zaleganie ze stosownymi opłatami za naukę.

 

Pkt 2

Do otrzymania świadectwa II roku Niepublicznej Policealnej Sopockiej Szkoły Fotografii WFH

wymagane jest:

- uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminach przewidzianych trybem nauki,

- uzyskanie zaliczeń w terminach przewidzianych trybem nauki,

- przedstawienie portfolia fotograficznego,

- nie zaleganie ze stosownymi opłatami za naukę.

 

Pkt 3

Do otrzymania dyplomu Niepublicznej Policealnej Sopockiej Szkoły Fotografii WFH, który

nadaje tytuł zawodowy „plastyk – fotografia i film – fotografia artystyczna” wymagane jest:

- spełnienie warunków określonych w § 2 pkt 2,

- przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.

 

§ 3 EGZAMINY

 

Pkt 1

Wyniki egzamin.w są jawne. Stanowią istotny element edukacji stymulujący samoocenę i

pobudzający motywację zar.wno uczni.w jak i grona pedagogicznego. Przy podawaniu

wyników egzaminów szkoła przestrzega przepisów prawnych dotyczących możliwości publikacji

danych osobowych Uczniów.

 

§ 4 WYKŁADY

 

Pkt 1

Wykłady w Szkole prowadzone są przez kadrę oraz wykładowc.w gościnnych.

 

Pkt 2

Szkoła dokłada wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się zgodnie z publikowanym rozkładem

zajęć. Tym nie mniej, biorąc pod uwagę okoliczność, iż wszyscy wykładowcy (dotyczy to

również kadry) są aktywnymi profesjonalistami na rynku fotografii, możliwa jest zmiana

terminu zajęć i/lub wykładowcy w stosunku do zaplanowanego harmonogramu.

 

§ 5 SEMINARIA

 

Pkt 1

Zadaniem zajęć seminaryjnych jest twórcza krytyka prac fotograficznych.

 

Pkt 2

Podczas zajęć seminaryjnych prace prezentowane są w formie odbitek fotograficznych,

wydruków cyfrowych, przeźroczy oraz plików cyfrowych.

 

Pkt 3

Prezentacja prac podczas seminariów odbywa się według standardów określonych przez

prowadzącego zajęcia.

 

§ 6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - WARSZTATY I PLENERY

 

Pkt 1

Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach oraz indywidualnie na zasadzie rezerwacji

pracowni.

 

Pkt 2

Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy podczas zajęć.

 

Pkt 3

Uczniowie mogą przyprowadzać na zajęcia praktyczne osoby spoza szkoły wyłącznie po

uzyskaniu zezwolenia. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za te osoby, w tym

odpowiedzialność za ewentualne szkody i zniszczenia.

 

Pkt 4

Na zajęciach plenerowych i warsztatach mogą być pobierane opłaty za zakwaterowanie i

wyżywienie.

 

§ 7 PRACE UCZNIÓW.

 

Pkt 1

Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za treść, charakter, kontekst oraz odbiór

wykonanych i/lub przedstawionych w szkole prac, ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia

praw i/lub wyrządzenia szkód w stosunku do osób trzecich.

 

Pkt 2

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne,

pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z publikacji prac uczniów

wykonanych i/lub przedstawionych w szkole.

 

Pkt 3

Szkoła zastrzega sobie prawo do gromadzenia i przechowywania wykonanych i/lub

przedstawionych w szkole prac uczniów oraz do nieograniczonego wykorzystywania,

publikowania oraz przekazywania tych prac do celów promocji Szkoły.

 

§ 8 ROK SZKOLNY - ZAJĘCIA

 

Pkt 1

Rok szkolny trwa od października do czerwca z uwzględnieniem następujących

przerw:

- zimowa przerwa świąteczna: zgodnie z rozporządzeniem MEN

- ferie zimowe: zgodnie z rozporządzeniem MEN

- wiosenna przerwa świąteczna: zgodnie z rozporządzeniem MEN

 

§ 9 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Pkt 1

Uczniowie są zobowiązani dbać o mienie oraz dobre imię Szkoły, zachowywać się godnie

podczas zajęć oraz poza nimi.

 

Pkt 2

W przypadku utraty legitymacji szkolnej konieczne jest powiadomienie sekretariatu Szkoły.

Możliwe jest odpłatne uzyskanie duplikatu utraconej legitymacji.

 

Pkt 3

Nieprzestrzeganie regulaminu może prowadzić do skreślenia z listy uczniów.

 

Pkt 4

Zaległości w opłatach będą dochodzone na drodze sądowej.

 

Pkt 5

Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem kształcenia.

 

NIEPUBLICZNA POLICEALNA SOPOCKA SZKOŁA FOTOGRAFII WFH 2020.

 

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie do Niepublicznej Policealnej Szkoły Fotografii WFH:

 

Przeczytałem/przeczytałam i akceptuje powyższy regulamin.

 

Proszę o przyjęcie do Niepublicznej Policealnej Szkoły Fotografii – WFH prowadzonej przez Fundację Edukacji

Fotograficznej (KRS: 383208). Wymaganych płatności zobowiązuję się dokonywać w

następujący spos.b (niepotrzebne skreślić):

 

a) w 12 częściach po 520zł każda, płatne wg harmonogramu,

b) w 2 częściach po 2900zł każda, wg harmonogramu,

c) jednorazowo – 5600zł, wg harmonogramu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z prowadzeniem

Niepublicznej Policealnej Szkoły Fotografii – WFH prowadzonej przez Fundację Edukacji

Fotograficznej (KRS: 383208).

 

data i podpis

 

Wyrażam zgodę na wykonanie kopii dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego

wykształcenie średnie.

 

data i podpis

 

 

 

Imię: ......................................................................

Nazwisko: ...............................................................

Data i podpis ...................................................................…

 

 

 

Potwierdzam przyjęcie

Pana/Pani ......................................................................................................…

do Niepublicznej Policealnej Sopockiej Szkoły Fotografii WFH.

 

 

Pieczęć fundacji

 

 

 

Podpis

 

galerie      

kadra       

 zaloguj

zapisy

kontakt      

o szkole /  FAQ

fot. Agnieszka Mańkiewicz

Sopocka Szkoła Fotografii WFH  prowadzona jest przez  Fundację Edukacji Fotograficznej  pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.