REGULAMIN (szkoła wieczorowa) 2018/2020

NIEPUBLICZNEJ POLICEALNEJ SOPOCKIEJ SZKOŁY FOTOGRAFII WFH

§1
ZAPISY I PŁATNOŚCI

Pkt 1

Prowadzimy politykę otwartych drzwi. Zapraszamy osoby pełnoletnie - bez ograniczeń wiekowych.

Pkt 2

Zapisy do Szkoły trwają do momentu wyczerpania miejsc na liście podstawowej. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Umieszczenie na liście podstawowej następuje po złożeniu odpowiednich dokumentów i wniesieniu opłaty rejestracyjnej w wysokości 300 PLN (wpisowe). Wpisowe nie jest pobierane w przypadku dokonania pierwszej wpłaty czesnego przed dniem 30.06 w roku podjęcia nauki.

Pkt 3

Po wyczerpaniu miejsc na liście podstawowej tworzona jest lista rezerwowa. Umieszczenie na liście rezerwowej następuje po złożeniu odpowiednich dokumentów i wniesieniu opłaty rejestracyjnej (wpisowe). Opłata rejestracyjna jest zwracana w przypadku niepodjęcia nauki spowodowanego brakiem miejsc.

Pkt 4

Umożliwiamy wpłatę rocznego czesnego w trzech wariantach :
1. Jednorazowo 6000 zł, 2. W dwóch częściach po 3300 zł, 3. W dwunastu częściach po 590 zł.
Obowiązuje zasada nie podwyższania czesnego przy kontynuacji nauki w kolejnym roku szkolnym.

Pkt 5

Harmonogram wpłat rok szkolny 2018/2019 (12 części po 590 zł):
część 1 do 15.09.2018, cze
̨ść 2 do 15.10.2018, część 3 do 15.11.2018, część 4 do 15.12.2018, część 5 do 15.01.2019, część 6 do 15.02.2019, część 7 do 15.03.2019, część 8 do 15.04.2019, część 9 do 15.05.2019, część 10 do 15.06.2019, część 11 do 15.07.2019, część 12 do 15.08.2019.
Harmonogram wpłat rok szkolny 2019/2020 (12 części po 590 zł):
część 1 do 15.09.2019, część 2 do 15.10.2019, część 3 do 15.11.2019, część 4 do 15.12.2019, część 5 do 15.01.2020, część 6 do 15.02.2020, część 7 do 15.03.2020, część 8 do 15.04.2020, część 9 do 15.05.2020, część 10 do 15.06.2020, część 11 do 15.07.2020, część 12 do 15.08.2020.

Pkt 5a

Harmonogram wpłat rok szkolny 2018/2019 (2 części po 3300 zł): część 1 do 15.09.2018, część 2 do 15.02.2019.
Harmonogram wpłat rok szkolny 2019/2020 (2 części po 3300 zł): część 1 do 15.09.2019, część 2 do 15.02.2020.

Pkt 5b

Harmonogram wpłat rok szkolny 2018/2019 (jednorazowo 6000zł): do 15.09.2018.

Harmonogram wpłat rok szkolny 2019/2020 (jednorazowo 6000zł): do 15.09.2019.

Pkt 6

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest złożenie podania o zmianę terminu płatności.

Pkt 7

Płatności należy kierować na konto : FUNDACJA EDUKACJI FOTOGRAFICZNEJ 81-717 Sopot, ul. Haffnera 7/1
48 1020 1853 0000 9402 0166 4002 (PKO BP)

Pkt 8

W przypadku nie kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym konieczne jest pisemne powiadomienie Szkoły w terminie do 31 sierpnia 2018. Po otrzymaniu zawiadomienia Szkoła dokona wykreślenia z listy uczniów oraz wystawi odpowiednie świadectwo.

 

§2
ŚWIADECTWA, DYPLOMY.

Pkt 1

Do otrzymania świadectwa ukończenia I roku Niepublicznej Policealnej Sopockiej Szkoły Fotografii WFH oraz uzyskania promocji na II rok wymagane jest:
- uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminach przewidzianych trybem nauki,
- uzyskanie zaliczeń w terminach przewidzianych trybem nauki,
- nie zaleganie ze stosownymi opłatami za naukę.

Pkt 2

Do otrzymania świadectwa II roku Niepublicznej Policealnej Sopockiej Szkoły Fotografii WFH wymagane jest:
- uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminach przewidzianych trybem nauki,
- uzyskanie zaliczeń w terminach przewidzianych trybem nauki,

- przedstawienie portfolia fotograficznego,
- nie zaleganie ze stosownymi opłatami za naukę.

Pkt 3

Do otrzymania dyplomu Niepublicznej Policealnej Sopockiej Szkoły Fotografii WFH, który nadaje tytuł zawodowy „plastyk – fotografia i film – fotografia artystyczna” wymagane jest:

- spełnienie warunków określonych w §2 pkt 2,
- przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.

 

§3 EGZAMINY

Pkt 1
Wyniki egzaminów jawne. Stanowią istotny element edukacji stymulujący samoocenę i pobudzający motywację zarówno uczniów jak i grona pedagogicznego. Przy podawaniu wyników egzaminów szkoła przestrzega przepisów prawnych dotyczących możliwości publikacji danych osobowych Uczniów.

 

§4 WYKŁADY

Pkt 1

Wykłady w Szkole prowadzone są przez kadrę oraz wykładowców gościnnych.

Pkt 2

Szkoła dokłada wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się zgodnie z publikowanym rozkładem zajęć. Tym nie mniej, biorąc pod uwagę okoliczność, iż wszyscy wykładowcy (dotyczy to również kadry) są aktywnymi profesjonalistami na rynku fotografii, możliwa jest zmiana terminu zajęć i/lub wykładowcy w stosunku do zaplanowanego harmonogramu.

 

§5 SEMINARIA

Pkt 1

Zadaniem zajęć seminaryjnych jest twórcza krytyka prac fotograficznych.

Pkt 2

Podczas zajęć seminaryjnych prace prezentowane są w formie odbitek fotograficznych, wydruków cyfrowych, przeźroczy oraz plików cyfrowych.

Pkt 3

Prezentacja prac podczas seminariów odbywa się według standardów określonych przez prowadzącego zajęcia.

 

§6
ZAJE
̨CIA PRAKTYCZNE - WARSZTATY I PLENERY

Pkt 1

Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach oraz indywidualnie na zasadzie rezerwacji pracowni.

Pkt 2

Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy podczas zajęć.

Pkt 3

Uczniowie mogą przyprowadzać na zajęcia praktyczne osoby spoza szkoły wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia. Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za te osoby, w tym odpowiedzialność za ewentualne szkody i zniszczenia.

Pkt 4

Na zajęciach plenerowych i warsztatach mogą być pobierane opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie.

 

§7

PRACE UCZNIÓW.

Pkt 1

Uczniowie ponoszą pełną odpowiedzialność za treść, charakter, kontekst oraz odbiór wykonanych i/lub przedstawionych w szkole prac, ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia praw i/lub wyrządzenia szkód w stosunku do osób trzecich.

Pkt 2

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z publikacji prac uczniów wykonanych i/lub przedstawionych w szkole.

Pkt 3

Szkoła zastrzega sobie prawo do gromadzenia i przechowywania wykonanych i/lub przedstawionych w szkole prac uczniów oraz do nieograniczonego wykorzystywania, publikowania oraz przekazywania tych prac do celów promocji Szkoły.

 

§8

ROK SZKOLNY - ZAJĘCIA

Pkt 1

Rok szkolny 2018/2019 składa się z dwóch semestrów i trwa od 01.10.2018 do 30.09.2019 roku z uwzględnieniem następujących przerw:
- Zimowa przerwa świa
̨teczna: zgodnie z rozporządzeniem MEN
- Ferie zimowe: zgodnie z rozporządzeniem MEN

- Wiosenna przerwa świąteczna: zgodnie z rozporządzeniem MEN

- Letnia przerwa wakacyjna: zgodnie z rozporządzeniem MEN

 

§9
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pkt 1

Uczniowie są zobowiązani dbać o mienie oraz dobre imię Szkoły, zachowywać się godnie podczas zajęć oraz poza nimi.

Pkt 2

W przypadku utraty legitymacji szkolnej konieczne jest powiadomienie sekretariatu Szkoły. Możliwe jest odpłatne uzyskanie duplikatu utraconej legitymacji.
Pkt 3
Nieprzestrzeganie regulaminu może prowadzić do skreślenia z listy uczniów.

Pkt 4

Zaległości w opłatach będą dochodzone na drodze sądowej.

Pkt 5

Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem kształcenia.


 


 

­NIEPUBLICZNA POLICEALNA SOPOCKA SZKOŁA FOTOGRAFII WFH.

Wniosek o przyjęcie do Niepublicznej Policealnej Szkoły Fotografii WFH

Przeczytałem/przeczytałam i akceptuje powyższy regulamin. Proszę o przyjęcie do Niepublicznej Policealnej Szkoły Fotografii – WFH prowadzonej przez Fundację Edukacji Fotograficznej (KRS: 383208). Wymaganych płatności zobowiązuję się dokonywać w następujący sposób (niepotrzebne skreślić):

  1. a) w 12 częściach po 590zł każda, płatne wg harmonogramu,

  2. b) w 2 częściach po 3300zł każda, wg harmonogramu,

  3. c) jednorazowo – 6000zł, wg harmonogramu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych poniżej na cele związane z prowadzeniem Niepublicznej Policealnej Szkoły Fotografii – WFH prowadzonej przez Fundację Edukacji Fotograficznej (KRS: 383208) zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami. Wyrażam zgodę na wykonanie kopii dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie.


 

Imię: ......................................................................

Nazwisko: ...............................................................

PESEL: ..................................................................


 

Data i podpis ......................................................................


 


 

Potwierdzam przyjęcie Pana/Pani ......................................................................................................... do Niepublicznej Policealnej Sopockiej Szkoły Fotografii WFH.


 

 


 

Pieczęć fundacji Podpis

 

galerie      

kadra       

 zaloguj

zapisy

kontakt      

o szkole /  FAQ

Sopocka Szkoła Fotografii WFH  prowadzona jest przez  Fundację Edukacji Fotograficznej  pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.